Restauratorska radionica za keramiku, metal i staklo

Restauratorska radionica za keramiku, metal i staklo

Restauratorska radionica MGS-a djeluje od početka 70-tih godina od kada je u Muzeju zaposlen jedan preparator (Petar Knez). Nakon obnove i adaptacije zgrade te nabave potrebne opreme, Muzej danas zapošljava pet restauratora različitih specijalnosti, a jedna od radionica je Restauratorska radionica za keramiku, metal i staklo.


Restaurator: Mirko Gelemanović, viši restaurator


Smještaj:
Radionica je smještena u prizemlju Muzeja i ima 30 m2.

Oprema:
Radionica je opremljena radnim pultom u sklopu kojeg se nalaze dvije kade za ispiranje i čišćenje metala i keramike. U Radionici se koristi isključivo led rasvjeta, kao i u cijeloj zgradi Muzeja u Papalićevoj ulici.

Radnu opremu čine dvije ultrazvučne kade, ispravljač struje, sušionik, elektromotor za četkanje i poliranje, mikropjeskarnik za manje predmete, lončarsko kolo, digitalni mikroskop, fotoaparat te računalo.

Opseg poslova:
Dosadašnji rad temeljio se uglavnom na preventivnoj zaštiti i konzervatorsko-restauratorskim zahvatima na muzejskim predmetima (oružje, metalni predmeti umjetničkog obrta i predmeti za svakodnevnu upotrebu, numizmatika, medalje, ordenje, metalni modni pribor, keramički i porculanski predmeti i ostalo).

Radionica je povremeno primala i nadzirala rad vanjskih suradnika za obradu arheološkog materijala s arheoloških lokaliteta na području grada u kojima je sudjelovao ili ih je vodio Muzej grada Splita (npr. Manuš, Hrvojeva ulica – kuća Andrić, Alješijeva ulica, Zlatna vrata) za što su sredstva bila osigurana temeljem ugovora o arheološkim istraživanjima.

Najveći obim poslova odnosi se na konzervatorsko-restauratorske postupke na predmetima za izlaganje na izložbama i to za prezentaciju građe u stalnom postavu i za izlaganje građe na povremenim izložbama. Sukladno planovima i programima odvija se i zaštita ostalog fundusa, prema prioritetima ovisno o stanju predmeta.

Nema rezultata

Nažalost, ne postoji sadržaj prema Vašoj pretrazi. Pokušajte s nečim drugim.