19.11.2020. – 30.4.2021.g. - Muzej grada Splita
Objave

19.11.2020. – 30.4.2021.g. – Muzej grada Splita

Izložba Mletački kaštel u Splitu

19.11.2020. – 30.4.2021.g. – Muzej grada Splita

U Muzeju grada Splita postavljena je izložba Mletački kaštel u Splitu. Organizator izložbe je Muzej grada Splita i ravnateljica Branka Brekalo. Autorica izložbe i popratnog kataloga je viša kustosica Elvira Šarić Kostić, a postav su priredili restauratorica Helena Tresić Pavičić i muzejski tehničar Pedro Saldanha de Megalhaes.

Izložba Mletački kaštel u Splitu prezentira splitski kaštel kroz vrijeme i u raznim povijesnim okolnostima. Spoznaje o kaštelu donose se u povijesnom kontekstu, od razdoblja autonomne komune, uspostave i prestanka mletačke vlasti do njezina odraza na vojni i fortifikacijski karakter vladavine u Splitu. Mletačka Republika je odmah nakon osvajanja dalmatinskih gradova pristupila gradnji kaštela ili obnavljanju postojećih utvrda, a 1441. godine propisuje uredbu o imenovanju kaštelana i njegovim dužnostima u kaštelima Šibenika, Splita, Trogira, Kotora i Feltra u sjevernoj Italiji te se pretpostavlja da je do tada i završila gradnja kaštela u Splitu.

Kaštel i život u njemu i s gradom predstavljen je kroz nekoliko cjelina, a obuhvaćene su slijedeće teme: Dioklecijanova palača kao ladanjska vila i utvrđeni logor, srednjovjekovne zidine, obiteljske kule, obrana grada u Statutu grada Splita, gradnja kaštela i obrambena politika u Libro d’oro, fortifikacijski objekti u blizini i nakon gradnje kaštela, susjedstvo kaštela i razni prikazi kaštela. Prezentiraju se dosadašnje spoznaje o Mletačkom kaštelu u Splitu, o njegovom izgledu i rekonstrukcijama, upraviteljima odnosno kamerlengu i kaštelanu, sastavu i broju vojne posade, o naoružanju i opremi, a obuhvaćen je i duhovni život u sklopu utvrde.

Na izložbi su predstavljeni arheološki nalazi koji su upotpunili sliku života nekadašnjih korisnika utvrde, a pronađeni su tijekom istraživanja Velike kule mletačkog kaštela 2012. godine. Tada su u zdencu izvorske vode dubokom četiri metra pronađene mnogobrojne keramičke posude, ulomci stakla, koštani predmeti i streljivo uz organske ostatke biljnog i životinjskog porijekla.

Uz brojne eksponate vezane za navedeno razdoblje i život grada izložena je i maketa Mletačkog kaštela izrađena za izložbu kao i ilustracije koje prate pojedine teme.

Did you like this? Share it!

0 comments on “Izložba Mletački kaštel u Splitu

19.11.2020. – 30.4.2021.g. – Muzej grada Splita

Comments are closed.