Objave

Galerija Emanuel Vidović

Galerija Emanuel Vidović posvećena je liku i djelu Emanuela Vidovića, a zamišljena je kao mjesto sabiranja, obrade, istraživanja, zaštite i prezentacije slikareva materijalnog i duhovnog naslijeđa. Njen postojeći i potencijalni fundus su umjetnička djela koja ocrtavaju Vidovićev slikarski razvoj od početka do kraja stvaranja te raznovrsni muzejski materijal, koji pridonosi upotpunjavanju Vidovićeve biografije te prati prezentaciju i recepciju njegova djela.
U stalnom postavu primjenjuje se kombinacija tematskog izlaganja i kronološkog slijeda. Vidovićeve slike razvrstane su po tematsko-motivskim krugovima, ali i po stilskim fazama jer su kod Vidovića motivske novine redovito popraćene stilskima.
Zasebnu cjelinu u postavu čine Vidovićevi portreti Splita u crtežu koji pokazuju slikarevu povezanost sa zavičajem, ali i njegovu, nerijetko osporavanu, vještinu baratanja linijom.
Jedan dio izložbenog prostora zauzima i rekonstrukcija Vidovićeva atelijera. Ona je stavljena u funkciju ambijenta-izloška koji ne otkriva samo kontekst u kojem su nastajala umjetnikova djela, nego i simulira dio stvarnih motiva Vidovićeva slikarstva.
Sporedni prostori Galerije, odnosno prostori između katova i hodnici iskorišteni su za prezentaciju dokumentarne građe o Emanuelu Vidoviću.
Na polukatu između prizemlja i prvog kata postavljen je brončani odljev Vidovićeva poprsja koje je od sadre 1918. godine izradio splitski umjetnik Ivan Mirković. Zidovi stubišta između prizemlja i prvog kata, kao i oni između prvog i drugog kata, ukrašeni su plakatima Vidovićevih izložbi, a između prvog i drugog kata, u niši antičkog zida, izloženo je nekoliko reprodukcija Vidovićevih karikatura koje podsjećaju na njegovu pionirsku ulogu u promicanju karikature kao samostalne likovne discipline i na njegov angažman u splitskom humorističkom listu Duje Balavac u kojem je od 1908. do 1912. godine objavio 48 solidno nacrtanih karikatura. U hodniku prvog kata može se vidjeti kolaž fotografija s popratnim legendama. Slikom i riječju prate se zanimljivi događaji iz slikareva života, kao i sudbina njegove umjetničke ostavštine sve do današnjih dana.

Did you like this? Share it!

0 comments on “Galerija Emanuel Vidović

Comments are closed.